Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348707 (2019-523186)
Referentienummer:VRW-2019-310089-11014-GEVA-F50_0
Publicatie datum:29/07/2019
Uiterste datum:13/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting
Beknopte beschrijving:
IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Geert Vanhauwaert
+32 479819551
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
02/08/2019 2000-000000 2019-523186 1_E1
29/07/2019 2019-523186 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Geert Vanhauwaert
Telefoon: +32 479819551
Geert.Vanhauwaert@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348707
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348707
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Geert Vanhauwaert
Telefoon: +32 479819551
Geert.Vanhauwaert@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299022

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting


IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2019-310089-11014-GEVA-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK

Geert Vanhauwert

geert.vanhauwaert@regiedergebouwen.be

+32 470459690


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-29