Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349203 (2019-523771)
Referentienummer:Enabel-MIE 005-F02_0
Publicatie datum:02/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales
Beknopte beschrijving:
Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales
Aanbestedende overheid:
Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
28/08/2019 2019-526131 2019-523792 0_E3
03/08/2019 2019-523792 2019-523771 0_E2
02/08/2019 2019-523771 0
02/08/2019 2019-523771 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Hoogstraat 147
Brussel
1000
sara.touhami@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349203
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349203
Cooperatie

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales


Enabel-MIE 005-F02_0

Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Zie bestek


Perceel nr.: 1

Zie bestek


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 60

RIMDIR (zie bestek)


Zie bestek


Perceel nr.: 2

Zie bestek


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 60

RIMDIR (Zie bestek)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-02