Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350582 (2019-525563)
Referentienummer:FEDASIL_BOVIGNY-2019 1081-F50_0
Publicatie datum:22/08/2019
Uiterste datum:06/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Luxemburg (België)
Onderwerp:
Achat d'un fauteuil convertible
Beknopte beschrijving:
Achat d'un fauteuil convertible
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_BOVIGNY, Chemin de Courtil 71X, 6671 Bovigny BE, Elise Stouffs
+32 80282055
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_BOVIGNY
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510060
Chemin de Courtil 71X
Bovigny
6671
Elise Stouffs
Telefoon: +32 80282055
elise.stouffs@fedasil.be
http://fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350582
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350582

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Achat d'un fauteuil convertible


Centre Fedasil de Bovigny


Achat d'un fauteuil convertible


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_BOVIGNY-2019 1081-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-06
Plaatselijke tijd: 08:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-22