Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358495 (2019-535816)
Referentienummer:Fluvius Klassieke sector-R002210 OB Valk-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:09/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
R/002210 Oudsbergen – Valkstraat
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst vooral:- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …- Grondwerken- Aanleggen van rijbaanverharding in bitumineuze verharding- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen- Plaatsen van RWA- en DWA- riolering- Allerhande werken- Belijningen en bebordingen (signalisatie)- Het aansluiten van huizen en straatkolken
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE BE
+32 11266338
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
08/11/2019 2019-535889 2019-535816 1_E1
07/11/2019 2019-535816 0
07/11/2019 2019-535816 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
Telefoon: +32 11266338
aankoop.aannemers@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358495
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358495
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-R002210+OB+Valk-F02
Netbedrijf.
Netbeheerder elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie, warmte en OV.

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/002210 Oudsbergen - Valkstraat


Fluvius Klassieke sector-R002210 OB Valk-F02_0

De opdracht behelst vooral:

- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen

- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …

- Grondwerken

- Aanleggen van rijbaanverharding in bitumineuze verharding

- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen

- Plaatsen van RWA- en DWA- riolering

- Allerhande werken

- Belijningen en bebordingen (signalisatie)

- Het aansluiten van huizen en straatkolken


De opdracht behelst vooral:

- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen

- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …

- Grondwerken

- Aanleggen van rijbaanverharding in bitumineuze verharding

- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen

- Plaatsen van RWA- en DWA- riolering

- Allerhande werken

- Belijningen en bebordingen (signalisatie)

- Het aansluiten van huizen en straatkolken


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/

2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen

3. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.

• Aangaande Belgische opdrachtnemers:

De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.

Pagina 15

De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet

onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:

De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.


Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, de opdrachtgever gaat ervan uit dat erkenningsklasse 4 vereist zal zijn.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 14:10
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 14:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

- Opmerking met betrekking tot de offerte:

Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft

ingegeven in het offerteformulier.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
www.raadvanstate.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07