Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358524 (2019-535821)
Referentienummer:POM West-Vlaanderen-2019/2204-33-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:16/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Ontwerp en realisatie van de demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6e verdieping) te Zeebrugge
Beknopte beschrijving:
Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software).
Aanbestedende overheid:
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 66, 8200 Brugge BE, Mevrouw Barbara Peene
+32 478613710
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/11/2019 2019-536120 2019-535821 0_E2
07/11/2019 2019-535821 0
07/11/2019 2019-535821 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0881.702.779_300
Koning Leopold III laan 66
Brugge
8200
Mevrouw Barbara Peene
Telefoon: +32 478613710
Barbara.peene@pomwvl.be
www.pomwvl.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358524
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358524
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=POM+West-Vlaanderen-2019%2F2204-33-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwerp en realisatie van de demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6e verdieping) te Zeebrugge


POM West-Vlaanderen-2019/2204-33-F02_0

Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software).


Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software).


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 5

de onderhoudsfase loopt via jaarlijkse verlengingen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07