Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360682 (2019-538733)
Referentienummer:AGSA-19-02-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:09/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Bijzonder bestek bedrijventerrein Siesegem: Wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein Siesegem – Fase 1A
Beknopte beschrijving:
Ter hoogte van Siesegemkouter wordt er regionaal bedrijventerrein, Siesegem genaamd, aangelegd. De opdracht omvat de uitvoering van de werken voor fase 1A van het regionaal bedrijventerrein.De werken opvatten:• Rooien van beplantingen en vellen van bomen;• Opbreken van verhardingen t.h.v. Blauwenbergstraat en Merestraat;• Grondwerken voor aanleg bufferbekkens en wegenis;• Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;• Aanleggen van grachten en wadi's uitgerust met schotbalken en overstorten;• Aanleggen van nieuwe wegenis inclusief fiets- en voetpaden;• Aanleg van een blusvijver;• Bouwen van lozingsconstructie voor blusvijver;• Beplantingen;• Grasbezaaiingen;• Signalisatie en wegmarkeringen;• Groenonderhoud gedurende de waarborgtermijn.
Aanbestedende overheid:
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, Hopmarkt 50, 9290 Aalst BE, Evelien De Coster
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/12/2019 2019-540754 2019-538733 0_E2
03/12/2019 2019-538733 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst
Nationaal identificatienummer: 0829.241.320_29416
Hopmarkt 50
Aalst
9290
Evelien De Coster
evelien.decoster@agsa.aalst.be
www.stadsontwikkeling-aalst.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360682
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360682
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AGSA-19-02-F02
autonoom gemeentebedrijf
stadsontwikkeling

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bijzonder bestek bedrijventerrein Siesegem: Wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein Siesegem - Fase 1A


AGSA-19-02-F02_0

Ter hoogte van Siesegemkouter wordt er regionaal bedrijventerrein, Siesegem genaamd, aangelegd. De opdracht omvat de uitvoering van de werken voor fase 1A van het regionaal bedrijventerrein.

De werken opvatten:

• Rooien van beplantingen en vellen van bomen;

• Opbreken van verhardingen t.h.v. Blauwenbergstraat en Merestraat;

• Grondwerken voor aanleg bufferbekkens en wegenis;

• Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;

• Aanleggen van grachten en wadi's uitgerust met schotbalken en overstorten;

• Aanleggen van nieuwe wegenis inclusief fiets- en voetpaden;

• Aanleg van een blusvijver;

• Bouwen van lozingsconstructie voor blusvijver;

• Beplantingen;

• Grasbezaaiingen;

• Signalisatie en wegmarkeringen;

• Groenonderhoud gedurende de waarborgtermijn.


Aalst - Siesegemkouter


Ter hoogte van Siesegemkouter wordt er regionaal bedrijventerrein, Siesegem genaamd, aangelegd. De opdracht omvat de uitvoering van de werken voor fase 1A van het regionaal bedrijventerrein.

De werken opvatten:

• Rooien van beplantingen en vellen van bomen;

• Opbreken van verhardingen t.h.v. Blauwenbergstraat en Merestraat;

• Grondwerken voor aanleg bufferbekkens en wegenis;

• Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;

• Aanleggen van grachten en wadi's uitgerust met schotbalken en overstorten;

• Aanleggen van nieuwe wegenis inclusief fiets- en voetpaden;

• Aanleg van een blusvijver;

• Bouwen van lozingsconstructie voor blusvijver;

• Beplantingen;

• Grasbezaaiingen;

• Signalisatie en wegmarkeringen;

• Groenonderhoud gedurende de waarborgtermijn.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 110

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Een recente bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de indiener die niet ouder mag zijn dan 30 dagen.


bankverklaring


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 8
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03