Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370820 (2020-509994)
Referentienummer:Brugge-Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum-F03_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum
Beknopte beschrijving:
Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum
Aanbestedende overheid:
Brugge, Burg 12, 8000 Brugge BE, Evelien Dewilde
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Brugge
Nationaal identificatienummer: 0207.528.035_22859
Burg 12
Brugge
8000
Evelien Dewilde
evelien.dewilde@brugge.be
http://brugge.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370820

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum


Brugge-Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum-F03_0

Productie, levering & plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16795.10

Groeningemuseum, Dijver 12 te 8000 Brugge.


Productie, levering en plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum.


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: het offertebedrag
Weging: 60
Kostencriterium Naam: kwaliteit
Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000000
Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1

productie, levering en plaatsing zitmeubilair Groeningemuseum


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-02-03
Aantal inschrijvingen: 2
Naam en adres van de contractant:
Veva Collection
Industrielaan 7
Maldegem
9990
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20322.07

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12
Brugge
8000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Overheidsopdrachten
Blinde Ezelstraat 1 - 3
Brugge
8000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25