N. 425812 (2021-539958) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425812 (2021-539958)
Referentienummer:IOK-475043_Landschapspark_SAS-F02_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:09/11/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Landschapspark SAS
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:- opbraak bestaande wegenis en verharding- afgravingswerken- ophogingswerken- graven van grachten- aanleg van riolering- wegherstellingswerken- aanleg van nieuwe verharding- aanleg van bufferbekkens- metselwerken- aanleg van vlonderpaden- groenaanleg en het onderhoud van deze werken gedurende de waarborgperiode
Aanbestedende overheid:
Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel BE, Technische Dienst - Greet De Ruysscher
+32 14580991
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
29/10/2021 2021-543037 2021-539958 1_E2
20/10/2021 2021-541324 2021-539958 1_E1
12/10/2021 2021-539958 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Rijkevorsel
Nationaal identificatienummer: 0204.212.714_21803
Molenstraat 5
Rijkevorsel
2310
Technische Dienst - Greet De Ruysscher
Telefoon: +32 14580991
aanbestedingtd@iok.be
Fax: +32 14589722
www.iok.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425812
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425812
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IOK-475043_Landschapspark_SAS-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Landschapspark SAS


IOK-475043_Landschapspark_SAS-F02_0

De opdracht behelst infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:

- opbraak bestaande wegenis en verharding

- afgravingswerken

- ophogingswerken

- graven van grachten

- aanleg van riolering

- wegherstellingswerken

- aanleg van nieuwe verharding

- aanleg van bufferbekkens

- metselwerken

- aanleg van vlonderpaden

- groenaanleg en het onderhoud van deze werken gedurende de waarborgperiode


Rijkevorsel


De opdracht behelst infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:

- opbraak bestaande wegenis en verharding

- afgravingswerken

- ophogingswerken

- graven van grachten

- aanleg van riolering

- wegherstellingswerken

- aanleg van nieuwe verharding

- aanleg van bufferbekkens

- metselwerken

- aanleg van vlonderpaden

- groenaanleg en het onderhoud van deze werken gedurende de waarborgperiode


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 80

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 2, Categorie: C


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-09
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-05-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Koophandel
Turnhout
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12