N. 449954 (2022-523791) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449954 (2022-523791)
Referentienummer:De Vlaamse Waterweg-ATE-22-0008-F02_0
Publicatie datum:21/06/2022
Uiterste datum:09/09/2022
Gunningsdatum:
 
Type: Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Re-engineering EMU Colomabrug te Mechelen
Beknopte beschrijving:
De Vlaamse Waterweg-ATE-22-0008-F02_0 Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van elektrische en hydraulische uitrusting van de Colomabrug te Mechelen, inclusief de sturing en bedieningsinrichtingen. De opdracht omvat de volledige studie, de uitvoering, het testen en in bedrijf nemen van nieuwe elektromechanische uitrusting, sturing en bediening in vervanging van de oude installatie Colomabrug te Mechelen De werken omvatten: - Leveren, plaatsen, aansluiten, testen en in dienst stellen van de volledige nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie van de brug - Leveren, plaatsen, aansluiten, testen en in dienst stellen van de specifieke apparatuur (PLC, encoder, eindschakelaars, noodstopdrukknoppen, beveiligingen, enz…) en software (met inbegrip van alle nodige licenties) voor de sturing en lokale bediening van de bruggen met inbegrip van de nodige randapparatuur, omzettingsapparatuur, aansluitkabels, enz... - Demonteren, plaatsen en reviseren van de hefcilinders van de brug - Leveren, plaatsen, aansluiten, testen en in dienst stellen van een nieuwe hydraulische installatieUitvoeren van een risicoanalyse, uitwerken van veiligheidsfuncties waaronder noodstopinrichting, voorzien van bijkomende collectieve beveiligingen voor het personeel, attesteren van conformiteit met de toepasselijke Europese richtlijnen - Vernieuwen van kabels, hun ondersteuningen en beschermingen - Buiten dienst stellen, afbreken en afvoeren van alle overbodig geworden hydraulische en elektromechanische installaties - Leveren van documentatie en opleiden van het bedienings- en onderhoudspersoneel - Leveren van reservemateriaal - Onderhoud tijdens de waarborgperiode
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek BE, Jeroen De Winter
+31 38606211
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/08/2022 2022-532225 2022-523791 0_E2
21/06/2022 2022-523791 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Oostdijk 110
Willebroek
2830
Jeroen De Winter
Telefoon: +31 38606211
contractmanagement.ATE@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449954
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449954
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ATE-22-0008-F02
Openbare werken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Re-engineering EMU Colomabrug te Mechelen


De Vlaamse Waterweg-ATE-22-0008-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van elektrische en hydraulische uitrusting van de Colomabrug te Mechelen, inclusief de sturing en bedieningsinrichtingen. De opdracht omvat de volledige studie, de uitvoering, het testen en in bedrijf nemen van nieuwe elektromechanische uitrusting, sturing en bediening in vervanging van de oude installatie


Colomabrug te Mechelen


De werken omvatten:

- Leveren, plaatsen, aansluiten, testen en in dienst stellen van de volledige nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie van de brug

- Leveren, plaatsen, aansluiten, testen en in dienst stellen van de specifieke apparatuur (PLC, encoder, eindschakelaars, noodstopdrukknoppen, beveiligingen, enz…) en software (met inbegrip van alle nodige licenties) voor de sturing en lokale bediening van de bruggen met inbegrip van de nodige randapparatuur, omzettingsapparatuur, aansluitkabels, enz...

- Demonteren, plaatsen en reviseren van de hefcilinders van de brug

- Leveren, plaatsen, aansluiten, testen en in dienst stellen van een nieuwe hydraulische installatieUitvoeren van een risicoanalyse, uitwerken van veiligheidsfuncties waaronder noodstopinrichting, voorzien van bijkomende collectieve beveiligingen voor het personeel, attesteren van conformiteit met de toepasselijke Europese richtlijnen

- Vernieuwen van kabels, hun ondersteuningen en beschermingen

- Buiten dienst stellen, afbreken en afvoeren van alle overbodig geworden hydraulische en elektromechanische installaties

- Leveren van documentatie en opleiden van het bedienings- en onderhoudspersoneel

- Leveren van reservemateriaal

- Onderhoud tijdens de waarborgperiode


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 390

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-09
Plaatselijke tijd: 09:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-09-09
Plaatselijke tijd: 09:30

Openbare procedure


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-21