N. 458902 (2022-536171) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Leveren en plaatsen van vlonderpaden
Beknopte beschrijving : Overheidsopdracht voor het verwijderen en plaatsen van infrastructuurelementen om de wandelroutes te verbeteren. Het gaat om een opdracht voor werken.Deze werken hebben betrekking op het verwijderen en plaatsen van vlonderpaden, het verwijderen en plaatsen van wandelbruggen.De aanbestedende overheid zal de overheidsopdracht sluiten met één opdrachtnemer per perceel.
N. 458902 (2022-536171)
Referentienummer: ANB-ANB-TB-TOO-2022-141-F02_0
Publicatie datum: 21/09/2022
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/09/2022 2022-537515 2022-536171 0_E3
26/09/2022 2022-536790 2022-536171 0_E2
21/09/2022 2022-536171 0
21/09/2022 2022-536171 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8
Brussel
1000
Sofie van der Meer
Telefoon: +47 2187703
sofie.vandermeer@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458902
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458902
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-ANB-TB-TOO-2022-141-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en plaatsen van vlonderpaden


ANB-ANB-TB-TOO-2022-141-F02_0

Overheidsopdracht voor het verwijderen en plaatsen van infrastructuurelementen om de wandelroutes te verbeteren. Het gaat om een opdracht voor werken.

Deze werken hebben betrekking op het verwijderen en plaatsen van vlonderpaden, het verwijderen en plaatsen van wandelbruggen.

De aanbestedende overheid zal de overheidsopdracht sluiten met één opdrachtnemer per perceel.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Leveren en plaatsen van vlonderpaden - Huldenberg en regio Taxandria


Perceel nr.: 1

Plaatsen van vlonderpaden ea infrastructuurelementen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

Leveren en plaatsen van vlonderpaden - Zonhoven en Diest


Perceel nr.: 2

Plaatsen van vlonderpaden ea infrastructuurelementen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


referientielijst: 75.000 euro

materiaallijst:

Minimaal 1 rupskraan, inclusief het toebehoren:

- Trilblok om de palen te heien;

- Gladde bak met kantelsysteem;

- Frees om stronken te frezen;

- Kniptang om bomen te knippen;

- Grijptang om stronken te trekken.


Klasse: N/A, Categorie: G


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 5
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-10-28
Plaatselijke tijd: 10:00

Hasselt


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-21