N. 493054 (2023-534364) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Het leveren van een ‘Security Operations Center (SOC)' en gerelateerde diensten
Beknopte beschrijving : De diensten omvatten de organisatie van een Security Operations Center met 24/7 monitoring van evenementen, alerts, incidenten, threat monitoring, threat hunting en het orchestreren van reacties (response) op deze cyber security evenementen alsook alle aan deze dienst verwante activiteiten.
N. 493054 (2023-534364)
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-23-0015-F02_0
Publicatie datum: 27/08/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536071 2023-534364 0_E2
27/08/2023 2023-534364 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Bert Verboven (procedure) - Philippe Wayenbergh (inhoudelijk)
Telefoon: +32 11298400
overheidsopdrachten.aao@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493054
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493054
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-AAO-23-0015-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Het leveren van een ‘Security Operations Center (SOC)' en gerelateerde diensten


De Vlaamse Waterweg-AAO-23-0015-F02_0

De diensten omvatten de organisatie van een Security Operations Center met 24/7 monitoring van evenementen, alerts, incidenten, threat monitoring, threat hunting en het orchestreren van reacties (response) op deze cyber security evenementen alsook alle aan deze dienst verwante activiteiten.


De diensten omvatten de organisatie van een Security Operations Center met 24/7 monitoring van evenementen, alerts, incidenten, threat monitoring, threat hunting en het orchestreren van reacties (response) op deze cyber security evenementen alsook alle aan deze dienst verwante activiteiten.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht niet te verlengen zonder enige vorm van schadevergoeding. De niet verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-25
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2024-01-23
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-09-25
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-24