Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380013 (2020-522194)
Referentienummer:SGR Midden-Brabant-PPP11E-67/0002/KIW-2020-6-F02_0
Publicatie datum:26/06/2020
Uiterste datum:17/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie Sanitair hoofdgebouw GO! Atheneum Tervuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
SCOOP, de Bavaylei 134, 1800 Vilvoorde BE, De heer David Peirsman
+32 27697391
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SCOOP
Nationaal identificatienummer: SCOOP
de Bavaylei 134
Vilvoorde
1800
De heer David Peirsman
Telefoon: +32 27697391
david.peirsman@scoop.be
http://www.scoop.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/67/11E/2020
https://eten.publicprocurement.be
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie Sanitair hoofdgebouw GO! Atheneum Tervuren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


KIW-2020-67

zie II.2.4


GO! Atheneum Tervuren, Hippolyte Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren te 1800 Vilvoorde


Het betreft de verbouwing van de jongens-, meisjes- en personeels-toiletten, zoals aangegeven op de plannen ‘Bestaande Toestand Toiletten KATE', naar een nieuwe inplanting volgens de bijgevoegde plannen ‘Nieuwe Toestand Toiletten KATE' in het hoofdgebouw van het GO! Atheneum Tervuren gelegen te H.Boulengerlaan 7, te 3080 Tervuren.

De werken zijn in detail uitgetekend en beschreven en zijn inclusief afbraak huidige toiletten, plaatsing nieuwe vloeren, wanden, sanitair, water toe- en afvoer, verwarming, ventilatie, verlichting, etc.. dit alles geheel uitgevoerd en afgewerkt volgens de technische bepalingen uitgeschreven in het bijhorende bestek.

Uitvoering liefst zo snel mogelijk na gunning, ttz tussen September 2020 en eind December 2020, termijn overeen te komen met scholengroep en school.

Offerte in te dienen ten laatste op maandag 17 augustus 2020, opening offertes dinsdag 18 augustus 2020.

Werken voor scholengroep SCOOP zijn steeds aangename projecten en staan te dienste van de jongeren in onze scholen! Een mooie sanitaire uitrusting draagt sterk bij tot hun welzijn in hun dagelijkse leefomgeving en daar schenken wij, samen met u, terecht grote aandacht aan. Hartelijk dank voor het indienen van uw beste offerte.


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2020-09-28
Einde 2020-11-16

Vereiste opties (zie meetstaat en technische bepalingen bestek)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land die bevoegd is (zijn) voor het innen van de RSZ (of van de taksen die in zijn land de RSZ vervangen) waarin vermeld staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.


1. Alle posten welke in onderaanneming gegeven worden, moeten bij aanbesteding opgegeven worden door de inschrijver, met opgave van naam en contactgegevens van de verschillende onderaannemers per post uit de meetstaat . Het totaal van de in onderaanneming gegeven werken kan niet groter zijn dan 65% van het totaalbedrag van de opdracht, op straffe van dewelke de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de inschrijver uit te sluiten zonder verder verweer.


1. Alle posten welke in onderaanneming gegeven worden, moeten bij aanbesteding opgegeven worden door de inschrijver, met opgave van naam en contactgegevens van de verschillende onderaannemers per post uit de meetstaat . Het totaal van de in onderaanneming gegeven werken kan niet groter zijn dan 65% van het totaalbedrag van de opdracht, op straffe van dewelke de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de inschrijver uit te sluiten zonder verder verweer.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1

D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-17
Plaatselijke tijd: 15:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-11-15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-26