N. 434084 (2022-501290) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitnodiging tot indienen offerte - Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving : Uitnodiging tot indienen offerte - Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 21/247 zie II.2.4 Het lokaal bestuur van Maasmechelen wil voor de Buitenschoolse Kinderopvang 't Huis een nieuwbouw plaatsen aan de site Prinsenpark Asteroïde. Voor deze opdracht wenst men een ontwerper aan te stellen. De opdracht omvat het ontwerpen en opvolgen van een dossier en de opvolging van alle werken aan dit nieuwe gebouw. Er werd een aanzet gegeven qua gevraagde ruimte in behoeftebepaling (bijlage D), ook wordt er gevraagd om de huidige gebruikers van de site Prinsenpark te betrekken voor de ligging van de nieuwbouw. Het gebouw dient ontworpen te worden met respect voor bosrijk gebied waarbij het aanwezige hoogwaardige groen maximale behouden blijft. Qua uitstraling verwacht het lokaal bestuur een connectie met het Nationaal Park Hoge Kempen en de Maasvallei.
N. 434084 (2022-501290)
Referentienummer: Maasmechelen-PPP00M-3825/2005/21/247-F02_0
Publicatie datum: 13/01/2022
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/02/2022 2022-504214 2022-501290 0_E2
28/01/2022 2022-503425 2022-501290 0_E1
13/01/2022 2022-501290 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Maasmechelen
Heirstraat 239
Maasmechelen
3630
De heer Erwin Vranken
Telefoon: +32 89769610
overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Fax: +32 89769649
www.maasmechelen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3825/0M/2021
Patrimonium & Mobiliteit
Nationaal identificatienummer: P&M
Heirstraat 239
Maasmechelen
3630
De heer Angelo Provenzano
Telefoon: +32 89769680
angelo.provenzano@maasmechelen.be
Fax: +32 89769679
www.maasmechelen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


21/247

zie II.2.4


Het lokaal bestuur van Maasmechelen wil voor de Buitenschoolse Kinderopvang 't Huis een nieuwbouw plaatsen aan de site Prinsenpark Asteroïde.

Voor deze opdracht wenst men een ontwerper aan te stellen. De opdracht omvat het ontwerpen en opvolgen van een dossier en de opvolging van alle werken aan dit nieuwe gebouw. Er werd een aanzet gegeven qua gevraagde ruimte in behoeftebepaling (bijlage D), ook wordt er gevraagd om de huidige gebruikers van de site Prinsenpark te betrekken voor de ligging van de nieuwbouw.

Het gebouw dient ontworpen te worden met respect voor bosrijk gebied waarbij het aanwezige hoogwaardige groen maximale behouden blijft. Qua uitstraling verwacht het lokaal bestuur een connectie met het Nationaal Park Hoge Kempen en de Maasvallei.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Visie
Weging: 40
Kwaliteitscriterium
Naam: Aanpak projectopvolging
Weging: 10
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 50
Looptijd in dagen 85

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Selectiecriteria m.b.t de financiële en economische capaciteit van de inschrijver

Eerste selectiecriterium met betrekking tot de financiële en economische capaciteit van de

inschrijver:

De inschrijver dient een verklaring betreffende de totale omzet voor te leggen + een verklaring betreffende de omzet m.b.t. het voorwerp van deze opdracht van de laatste drie boekjaren.

Tweede selectiecriterium met betrekking tot de financiële en economische capaciteit van de

Inschrijver:

De inschrijver voegt het bewijs dat een verzekering inzake beroepsrisico's werd onderschreven.


1. Verklaring omzet mbt het voorwerp van deze opdracht


1. Selectiecriteria met betrekking tot de technische capaciteit van de inschrijver

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelname volgende documenten:

- De inschrijver kan minstens 3 gedetailleerde referenties van gerealiseerde projecten “nieuwbouw overheidsgebouwen kantoren / buitenschoolse kinderopvang" voorleggen, zo niet, wordt hij uitgesloten van de verdere procedure. De gedetailleerde referenties bevatten een beschrijving van de opdracht, een illustratie van het studiewerk met tekst, foto's, plannen en schema's en een attest van goede uitvoering vanwege de opdrachtgever.

- verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste 3 jaar.

- de studie- en beroepskwalificaties van deze personen, met vermelding van de fasen waarin ze zullen ingezet worden (curriculum vitae) (Bewijs van inschrijving op de tabel van de orde van de Architecten van het lopende jaar van de personen die belast zullen worden met de opdracht).

- de beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit van zijn diensten te waarborgen, welk systeem hij gebruikt om zijn processen te beheren en wat hij doet om aan de eisen van zijn klanten te voldoen en om de vigerende voorschriften na te leven


1. Referentielijst


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-24
Plaatselijke tijd: 16:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-05-25

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13