Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349203 (2019-523771)
Referentienummer:Enabel-MIE 005-F02_0
Publicatie datum:02/08/2019
Uiterste datum:12/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales
Beknopte beschrijving:
Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales
Aanbestedende overheid:
Enabel, Rue Haute 147, 1000 Bruxelles BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
28/08/2019 2019-526131 2019-523792 0_E3
03/08/2019 2019-523792 2019-523771 0_E2
02/08/2019 2019-523771 0
02/08/2019 2019-523771 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Rue Haute 147
Bruxelles
1000
sara.touhami@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349203
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349203
Coopération

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales


Enabel-MIE 005-F02_0

Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Voir CSC


Perceel nr.: 1

Voir CSC


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 60

RIMDIR (voir CSC)


Voir CSC


Perceel nr.: 2

Voir CSC


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 60

RIMDIR (voir CSC)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Procédure négociée directe avec publication préalable


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-12
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-02