N. 334236 (2019-505807) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 18 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.
Beknopte beschrijving : Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.
N. 334236 (2019-505807)
Referentienummer: BRU-2019-220066-551P-F02_0
Publicatie datum: 01/03/2019
 
Type: Aankondiging van opdracht
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/04/2019 2019-511565 2019-510376 1_E2
11/04/2019 2019-510376 2019-505807 1_E1
01/03/2019 2019-505807 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
De heer Filip VAN NOTEN
Telefoon: +32 5416870
filip.VanNoten@buildingsagency.be
http://www.regiedergebouwen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334236
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334236
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BRU-2019-220066-551P-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


BRU-2019-220066-551P-F02_0

Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 48

De looptijd van de opdracht bedraagt 4 jaar vanaf de kennisgeving.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie artikel 24 in bestek


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-09
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-04-09
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist. Het geleide bezoek vind plaats op woensdag 20 maart 2019 om 14u stipt.

Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.


Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +32 2349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Beroepsprocedure

Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoek

tot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:

- voor de niet geselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;

- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd;

voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen, Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
Brussel
1060
Telefoon: +32 25416973
juridischedienst@regiedergebouwen.be
Fax: +32 25417001
http://www.regiedergebouwen.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-27